Passend Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn voor een goede onderwijsplek voor elk kind op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
SKPO Novum maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV PO 30.06.

Het Samenwerkingsverband 30.06 is één van de 75 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en omvat de gemeenten Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Meijerijstad.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 3006

SKPO-Novum maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Primair onderwijs 30 06 (SWVPO 3006). Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 is een vereniging van 15 schoolbesturen. Hiervan zijn er 6 besturen die speciaal onderwijs (SO) verzorgen en 9 besturen die regulier en/of speciaal basisonderwijs (SBO) verzorgen. In totaal telt het samenwerkingsverband 95 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 5 scholen voor speciaal onderwijs. Onder ons werkgebied vallen de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd.

 

Organisatie

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV), bestaande uit de 15 deelnemende besturen. Zij hebben met name een toezichthoudende rol. Er zijn twee commissies: de kwaliteitscommissie en de auditcommissie. Het dagelijks bestuur is in handen van bestuurder Joris Elbers. De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. Het team werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06.

 

Ondersteuningsplan

Het Ondersteuningsplan is het beleidskader waarbinnen Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 haar werkzaamheden uitvoert en verantwoordt. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Het schooljaar 2018-2019 zien wij als Samenwerkingsverband PO 30 06 als transitiejaar. Het ondersteuningsplan 2018-2019 en andere informatie over het samenwerkingsverband  is de vinden op de site van SWVPO3006 https://www.swvpo3006.nl/.