Aanmelden leerlingen

Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij het bereiken van de vierjarige leeftijd of tussentijds in de loop van een schoolloopbaan.

Voor de aanname van vierjarigen hanteren wij de volgende procedure:
De ouders worden door middel van een op gemeentelijk niveau opgestelde aanmeldingsadvertentie uitgenodigd hun kind aan te melden op de school van hun keuze tijdens de vastgestelde inschrijfdagen (medio februari - maart). Ouders zijn echter vrij om hun kind ook op andere tijden aan te melden.

Bij de aanmelding worden ouders gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen. Tevens worden ouders gevraagd de specifieke zorg van hun kind door te geven aan de school.
De school bericht de ouders of het kind is toegelaten en informeert hen over de dag waarop het kind voor het eerst naar school mag komen. Doordat kinderen op verschillende momenten in het jaar 4 jaar worden, zal de toelating verspreid over het jaar plaatsvinden.
Als een kind niet wordt geplaatst, kunnen de ouders in beroep gaan bij het bestuur.
Vlak voor de leerling instroomt, verifieert de school de gegevens op het aanmeldingsformulier.

Ouders kunnen ook tussentijds hun kind aanmelden. Dit kunnen zij doen vanuit verschillende achtergronden, zoals:
o verhuizing of verhuisplannen;
o onvrede over de ervaringen op een andere school;
o de extra zorg die hun kind nodig heeft.

Zie voor meer informatie de schoolgids van de school.