Organogram

Raad van Toezicht en College van Bestuur

De statuten van de stichting voorzien in een bestuursmodel, dat bestaat uit een Raad van Toezicht (= RvT) en een College van Bestuur (= CvB). 
Het CvB wordt gevormd door de directeur-bestuurder die de stichting en de scholen bestuurt. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de onderwijskwaliteit en op het bestuurlijk handelen van de directeur-bestuurder. De RvT staat de directeur-bestuurder terzijde door middel van gevraagd en ongevraagd advies.
Tenslotte neemt de RvT besluiten ten aanzien van het goedkeuren van onder meer de begroting, de jaarrekening en in het strategisch beleid van de stichting.
Iedereen die daarin geïnteresseerd is, kan de statuten van de stichting op school opvragen.

De RvT bestaat uit tenminste vijf personen en kent de volgende leden:

- de heer H. van Breemaat , voorzitter
- de heer P. Schreuder
- mevrouw M. van Schijndel
- de heer B. v.d. Wetering
- de heer M. van Baast

De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de RvT.

Directeur-bestuurder

Jack Daalmans
E jdaalmans@skpo-novum.nl
T 0412 613441 

 

GMR

De SKPO Novum ontwikkelt beleid dat de kaders vormt voor de concrete uitvoering daarvan op de afzonderlijke scholen. Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) functioneert een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (= GMR) op stichtingsniveau. In deze raad worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn.

De GMR telt 12 leden. Elke school vaardigt één ouder en één personeelslid af. De directeur-bestuurder is als vertegenwoordiger van het bestuur en als adviseur aanwezig. Daarnaast licht hij de voorgenomen bestuursbesluiten toe.

     -         Leden               Lees verder >

     -         Agenda             Lees verder >

     -         Notulen             Lees verder >

 

Directeurenteam

SKPO Novum heeft de ambitie om in 2020 één sterke organisatie te zijn die duurzaam kwalitatief goed onderwijs biedt vanuit één gemeenschappelijke visie, vanuit één gemeenschappelijk (school)plan, uitgevoerd op de zes scholen.

De directeuren SKPO Novum vormen het overkoepelend directeurenteam (= DT), aangestuurd door de directeur-bestuurder. Het DT is collectief verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling op de beleidsgebieden Onderwijs, Personeel en Kwaliteitszorg. Dit conform het jaarlijks vast te stellen mandaat en binnen de verantwoordelijkheidskaders van de directeur-bestuurder.

 

Stafmedewerkers

Monique Polsbroek, directiesecretaresse

Judith van der Linden, trajectbegeleider passend onderwijs

Peter van der Steen, bovenschools ICT–er en Functionaris Gegevensbescherming 

Renate van der Burgt, personeelszaken

administratie@skpo-novum.nl

jvanderlinden@skpo-novum.nl

ict@skpo-novum.nl

rvanderburgt@skpo-novum.nl