Dit zijn wij

SKPO Novum

Dit zijn wij
Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat vinden wij belangrijk? Hoe willen wij worden gezien en (h)erkend? Het antwoord op deze vragen is voor ons:

Vanuit relatie naar prestatie.
Wij geloven dat ontwikkeling duurzaam en succesvol plaatsvindt in de dagelijkse interactie tussen mensen. Ons onderwijs is verankerd in een maatschappelijke context en zichtbaar in het partnerschap met de omgeving. Wij geven vertrouwen en hebben hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen. Wij beseffen dat we verantwoording dienen af te leggen als we ergens verantwoordelijkheid voor dragen. Dat ook vragen wij aan onze leerlingen te doen.

Onderstaande kernwaarden zijn leidend en moeten zichtbaar zijn in ons gedrag en handelen met ruimte voor ieders eigenheid, zij laten zien wat wij belangrijk vinden, wat ons raakt en wie wij zijn:
Verwondering.......als bron voor het actief leren door waarnemen, beleven en ervaren

  • Passie.....met hart en ziel gaan voor het beste voor ieder kind, niet omdat het moet, maar omdat je het echt wilt. 
  • Verbinding......door samenwerking en met inzet van ieders talenten.
  • Eigenaarschap…….motiveert tot actief leren en werken, het nemen van initiatieven en vraagt om een verantwoording daarover.
  • Plezier…...omdat dit energie geeft en een goed gevoel langer (ont)houdbaar is.


Visie:

“Leren? ….dat kan ik zelf! …..maar wil je even helpen?”

Wij hebben in ons onderwijs in 2020 een vergaande integratie tot stand gebracht tussen vaardigheden als samenwerken, effectief communiceren, kennisconstructie, creativiteit, adaptiviteit, doelgericht en planmatig werken, zelfreflectie, problemen oplossen en zelfsturing, verbanden kunnen leggen, leidinggevende eigenschappen, originaliteit en sociale interactie.

De leraar is begeleider, stelt de juiste vragen op het juiste moment en geeft gerichte feedback. De leerling neemt meer eigenaarschap in het eigen leerproces, gaat in gesprek om de eigen leerdoelen te formuleren.

Missie:
De missie verwoordt onze gezamenlijke kernopdracht en geeft aan wat wij als SKPO Novum willen betekenen.

  • Wij dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen, om zich kennis en vaardigheden eigen te maken die recht doen aan hun mogelijkheden en talenten en die hen toerusten en voorbereiden op een actieve rol in een veranderende maatschappij.
  • Wij geven leerlingen ruimte en vertrouwen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling, zodat zij sterk staan, zich verantwoordelijk tonen en actief willen bijdragen aan een duurzame maatschappij.


Strategisch beleidsplan:

Wij zien het strategisch beleidsplan als een ijkpunt, waarbij wij eens in de vier jaar vooruit kijken en de koers opnieuw bepalen, herijken. Daarbij kijken wij terug op wat wij hebben bereikt en beschrijven wij waar wij staan. Ook brengen wij interne, regionale en landelijke ontwikkelingen in kaart. Op basis van de analyse van alle verzamelde informatie kiezen wij vervolgens voor de nieuwe periode van vier jaar onze gezamenlijke ambities.

Strategische beleidsthema’s vormen de uitwerking van deze ambities met steeds de kernopdracht “het bieden van kwalitatief goed onderwijs in de maatschappelijke context van de verschillende kernen, dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen” voor ogen. Het verantwoordelijkheidsgebied Onderwijs is daarom leidend, de overige verantwoordelijkheidsgebieden zijn hierbij ondersteunend.

Dit Strategisch beleidsplan onderscheidt zich van eerdere versies. De afgelopen jaren hebben wij met onze zes scholen al vele zaken gezamenlijk opgepakt en afgestemd. Met de zes scholen van SKPO Novum gaan wij samen op weg naar één sterke schoolorganisatie, vanuit één gemeenschappelijke visie en één gemeenschappelijk plan.

Onze ambitie voor 2020 is in dat opzicht een logische volgende stap en een bijzondere uitdaging.