GMR

De SKPO Novum ontwikkelt beleid dat de kaders vormt voor de concrete uitvoering daarvan op de afzonderlijke scholen. Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) functioneert een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (= GMR) op stichtingsniveau. In deze raad worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn.

De GMR telt 12 leden. Elke school vaardigt één ouder en één personeelslid af. De directeur bestuurder is als vertegenwoordiger van het bestuur en als adviseur aanwezig. Daarnaast licht hij de voorgenomen bestuursbesluiten toe.

Leden:

Documenten:

GMR def notulen 18 december 2018.pdf

GMR def notulen 11 okt 2018.pdf

GMR concept notulen 27 juni 2018.pdf